05.05.2022 r.

Stan realizacji programów operacyjnych z perspektywy 2014 - 2020 na dzień 02.05.2022 r.:
- złożono 193 829 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 900,4 mld zł,
- wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 559,7 mld zł,
- podpisano z beneficjentami 998 562 umów o dofinansowanie projektów, a łączna wartość tych inwestycji wynosi 558,2 mld zł,
- wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 365,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 235,7 mld zł, co stanowi 65,3 % alokacji.

30.04.2022 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI "Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19" Działanie 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację”.
Dofinansowanie uzyskało 696 wnioskodawców.
Z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskało 143 wnioskodawców.

29.04.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił w dniu 28.04.2022 r. nabór wniosków w ramach programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej - konkurs nr 2022.01.
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 06.06 - 08.07.2022 r.
Budżet naboru wynosi 90 mln zł (w 2021 r. wynosił 75 mln zł).
Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. zł.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80 % szacowanej wartości projektu.
Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł.
Kwoty dofinansowania są kwotami brutto zł.