Misja PRO FUTURO CONSULTING to:

"Dzisiaj pracujemy dla przyszłości"

Kierując się naszą misją, w codziennej pracy skupiamy się na zapewnieniu przedsiębiorstwom rozwoju. W tym celu dostarczamy indywidualnie opracowane i dopasowane rozwiązania bieżących zadań. Dzięki analizie i diagnozie stanu obecnego proponujemy rozwiązania, które przyniosą korzyści w bliższej i dalszej przyszłości. Stawiamy na bliskie kontakty i wysoką jakość naszych usług. Myślimy w kategoriach globalnych, ale działamy lokalnie.

Filozofia działania PRO FUTURO CONSULTING zawarta jest w nazwie. Pro futuro znaczy po łacinie "na przyszłość", a konsulting to udzielanie informacji, formułowanie zaleceń i dawanie porad.

PRO FUTURO CONSULTING jest:

 • członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lesznie,
 • wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 4375,
 • wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.30/00151/2006.

Właściciel PRO FUTURO CONSULTING Zbigniew Skóra jest absolwentem studiów MBA w 2005 r. oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa nr 6506/2015.

Właściciel PRO FUTURO CONSULTING Zbigniew Skóra jest członkiem Rady Biznesu przy RIPH w Lesznie w kadencji 2017 - 2021.

Właściciel PRO FUTURO CONSULTING Zbigniew Skóra jest wpisany do rejestru konsultantów Krajowego Systemu Usług (KSU) w zakresie świadczenia usług informacyjnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie za zakresie oceny projektów finansowanych z funduszy unijnych:

 • 2004 – 2006
  • Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach SPO WKP Działanie 2.1 Specjalizacja: „Prowadzenie przedsiębiorstwa na terenie terytorium UE”
 • 2007 – 2013
  • Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie oceny projektów złożonych w ramach PO IG Działanie 1.4 – 4.1
  • Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie oceny projektów złożonych w ramach WRPO Specjalizacje: „Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych, Innowacyjność technologiczna i produktowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Transfer technologii i innowacji”
  • Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (DIP) w zakresie oceny projektów złożonych w ramach RPO WD Specjalizacje: „Inwestycje dla przedsiębiorstw, Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu”
  • Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie oceny projektów złożonych w ramach LRPO Priorytet II Specjalizacja: „Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw”
 • 2014 – 2020
  • Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie oceny projektów złożonych w ramach:
   • POIR Specjalizacje: "Analiza finansowa, Modele biznesowe w tym doradztwo, Analiza biznesowa, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne"
   • POWER Specjalizacje: "Analiza biznesowa, Analiza finansowa, Modele biznesowe w tym doradztwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne"
  • Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie oceny projektów złożonych w ramach WRPO Specjalizacje: „Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych, Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Inwestycje w MSP, Wsparcie przedsiębiorczości infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MSP”
  • Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (DIP) w zakresie oceny projektów złożonych w ramach RPOWD Specjalizacje: "Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R, Infrastruktura biznesowa"
  • Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie oceny projektów złożonych w ramach LRPO Specjalizacje: „Badania i innowacje, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój sektora MŚP”
  • Ekspert Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie oceny projektów złożonych w ramach POPC Specjalizacje: „Analiza finansowa i ekonomiczna, Pomoc publiczna, Projekty partnerskie, Zgodność projektów z opinią KRMC"
  • Ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny projektów złożonych w ramach POIR